Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home → Risico's → Psycho-sociale arbeidsbelasting → Arbeidsconflict
Zoek pagina
leeswijzer

De Arbocatalogus Provincies is met de grootst mogelijke zorg samengesteld onder verantwoordelijkheid van het A&O Provincies en van toepassing op de medewerkers die vallen onder de provincie CAO. Werkgevers en vakbonden in de sector beschrijven in de arbocatalogus samen hoe provincies kunnen voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van veilig en gezond werken. Elke provincie is zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de beschikbare informatie volgens de arbeidshygiënische strategie.

In de gebruikershandleiding leest u hoe u de site het best kunt gebruiken.


Heeft u na het lezen vragen, tips of wilt u reageren op de inhoud van de Arbocatalogus, stuur dan een mailtje naar info@aenoprovincies.nl.

Meer informatie over het A&O Provincies of voor ontvangen van de digitale nieuwsbrief van het A&O Provincies klik hier: www.aenoprovincies.nl

 

Definitie arbeidsconflict

Een arbeidsconflict kan voortkomen uit verschillende oorzaken die met het werk te maken hebben. Een arbeidsconflict kan als volgt worden gedefinieerd:
Twee individuen, een groep of twee groepen, binnen de grenzen van een arbeidsorganisatie hebben een arbeidsconflict als ten minste een van de partijen uitspreekt dat de andere partij haar belemmert in het functioneren dan wel ervaart dat er sprake is van verstoorde arbeidsverhoudingen.
Het conflict kan gaan over functie-inhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden. Maar het kan ook gaan over ongewenste omgangsvormen. Bij de andere partij kunt u denken aan een collega, leidinggevende, ondergeschikte, of zelfs een hele groep of afdeling.

Conflictmanagement

Als er sprake is van een conflict of er dreigt een conflict te ontstaan, dan is het van groot belang hier op een goede manier mee om te gaan:

  1. Dialoog: in een eerste stap is het van belang dat de betrokken partijen met elkaar de dialoog aangaan, het conflict samen bespreken en zoeken naar oplossingen.
  2. Bemiddeling:  als dat geen succes heeft, kan een tweede stap dat bijvoorbeeld de leidinggevende bemiddelt. Of, als deze zelf bij conflict betrokken is, een naast hogere leidinggevende, een bedrijfsmaatschappelijk werker of iemand anders.
  3. Mediation: Mocht dat ook niet werken, dan kan als derde stap mediation worden ingezet: met behulp van een externe mediator bespreken de partijen hun conflict en zoeken naar een oplossing.

De drie stappen zullen over het algemeen in deze volgorde plaatsvinden. Het is echter afhankelijk van de ernst van het conflict welke interventie daadwerkelijk moet worden ingezet. Deze beslissing wordt genomen in overleg tussen de medewerker, zijn leidinggevende en de P&O-adviseur.

TIP

Het Arboconvenant Provincies heeft twee producten rond conflicthantering opgeleverd, beiden met de titel "Procederen of praten?':

Good practises: handreiking arbeidsconflict (Groningen) en protocol arbeidsconflict en mediation (Gelderland)

De provincie Groningen heeft een volledige en toegankelijke Handreiking Arbeidsconflict opgesteld, waarin signalering van en maatregelen bij conflicten zijn beschreven.

Ook het Protocol arbeidsconflicten en mediation van de provincie Gelderland biedt goede handvatten voor het opzetten van beleid met betrekking tot arbeidsconflicten.

Het onderwerp arbeidsconflict is in de arbocatalogus apart uitgewerkt voor leidinggevende en medewerker.

 

Kies links het onderdeel waarover u meer wilt weten.


Document acties